27-09-2015

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc 

Giám đốc Kinh doanh

Giám đốc Chiến lược

Giám đốc Kỹ thuật và Công nghệ   

Giám đốc Kế hoạch & Cung Ứng

Kế toán trưởng

Trưởng phòng nhân sự

Chánh văn phòng

Trưởng phòng Quản lý Đầu tư

(Ông) Lê Thiết Hiệu

(Ông) Nguyễn Trung Hậu

(Ông) Phan Đức Ninh

(Ông) Nguyễn Trường Sơn

(Ông) Nguyễn Thành Quỳnh

(Ông) Phạm Đức Hà

(Ông) Trần Đại Toàn

(Bà) Dương Thị Minh Tân

(Ông) Lê Minh Tuấn

(Ông) Nguyễn Văn Hội